Tin trong nước

Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2020

05/02/2020

Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 3837/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020. Chương trình bao gồm các hoạt động XTTM thiết thực, khả thi, có kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm nhằm phát triển ngoại thương, mở rộng thị trường, mặt hàng xuất khẩu. Đồng thời phát triển thị trường nội địa, nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

Các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xem chi tiết các đề án và liên hệ với các đơn vị chủ trì đề án theo thông tin tại file đính kèm bên dưới.

Quyết định 3837/QĐ-BCT

Mục lục 8 phụ lục kèm Quyết định

Phụ lục I – Đề án phát triển ngoại thương

Phụ lục II – Đề án phát triển TTTN

Phụ lục III – Mẫu thông báo mời Doanh nghiệp

Phụ lục IV – Mẫu văn bản gửi thương vụ VN tại nước ngoài

Phụ lục V – Mẫu báo cáo kết quả của đơn vị chủ trì

Phụ lục VI – Mẫu danh sách doanh nghiệp tham gia

Phụ lục VII – Mẫu đăng ký nhân sự của doanh nghiệp

Phụ lục VIII – Mẫu báo cáo kết quả của doanh nghiệp