Bản tin Công Thương quý I/2018

Giải đáp một số câu hỏi về thuế

22/02/2018

Điều chỉnh kê khai lệ phí môn bài

Hỏi: Công ty chúng tôi có thuê một phòng làm việc của Tòa nhà Quang Trung Đà Nẵng. Phòng làm việc này, chúng tôi dùng để Phòng Hành chính nhân sự và 1 nhân viên kế toán ngồi làm việc, không phát sinh hoạt động mua bán, giao dịch. Chúng tôi đã được Cục Thuế hướng dẫn là “đối với trường hợp Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài”. Tuy nhiên trong hồ sơ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện được cấp, công ty chúng tôi có đăng ký nội dung hoạt động là “Thực hiện chức năng liên lạc, đại diện ủy quyền của doanh nghiệp” và trong điều khoản các loại thuế phải nộp, chúng tôi có đánh dấu “X” vào ô “Lệ phí môn bài”. Chúng tôi xin hỏi:

  1. Việc kê khai nội dung hoạt động là “Thực hiện chức năng liên lạc, đại diện ủy quyền của doanh nghiệp” thì có phù hợp với mục đích sử dụng thực tế của chúng tôi hay không? Nếu không thì nên kê khai nội dung hoạt động như thế nào là đúng?
  2. Với việc chúng tôi đã kê khai nộp lệ phí môn bài theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì chúng tôi phải làm thủ tục gì để đăng ký thay đổi thông tin “không nộp lệ phí môn bài”?

Trả lời: Căn cứ quy định tại:

– Điều 46 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

– Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ hướng dẫn về lệ phí môn bài;

–  Điều 12 và Điều 13 của Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đăng ký thuế;

– Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

  1. Theo đó, việc Công ty thành lập văn phòng đại diện là quyền của Công ty, về nguyên tắc khi Công ty thực hiện kê khai các thông tin trên thông báo đăng ký về việc hoạt động văn phòng đại diện thì Công ty phải tự khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo. Cơ quan Thuế không can thiệp vào nội dung khai của Công ty.
  2. Căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty phải tự xác định văn phòng đại diện có hoạt động sản xuất kinh doanh hay không để xác định nghĩa vụ lệ phí môn bài phù hợp. Trường hợp văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì Công ty không phải kê khai nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện. Nếu Công ty đã đăng ký, kê khai, nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện thì Công ty thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính, đối với số tiền lệ phí môn bài đã nộp thừa Công ty có quyền giải quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trích khấu hao khi cho thuê một phần nhà kho

Hỏi: Công ty có nhà kho chứa hàng hóa nhưng do nhu cầu sử dụng không hết nên Công ty cho thuê lại một phần, theo Thông tư số 147/2016/TT-BTC thì phần nhà kho Công ty cho thuê là không được khấu hao nhưng theo Thông tư số 28/2017/TT-BTC thì phần nhà kho cho thuê vẫn được khấu hao như bình thường. Xin hỏi: phần khấu hao này có được đưa vào chi phí không và hạch toán như thế nào.

Trả lời: Căn cứ quy định tại:

– Điều 38 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp;

– Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính;

– Điều 2 Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Về nguyên tắc: Mọi tài sản cố định, bất động sản đầu tư dùng để cho thuê của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đều được trích khấu hao theo quy định hiện hành.

Trường hợp Công ty có nhà kho chứa hàng nhưng do nhu cầu sử dụng không hết nên đã cho thuê lại một phần nhà kho, nếu Công ty đã hạch toán nhà kho là tài sản cố định và hạch toán doanh thu từ cho thuê tài sản cố định theo quy định thì phần giá trị nhà kho cho thuê được trích khấu hao để tính vào chi phí.   ■