TIN TỨC

Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng (ITPC Đà Nẵng) nhận được văn bản số 725/SCT-XTTM ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên về việc hỗ trợ kết nối, tiệu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh…