Địa phương

Báo cáo Bản tổng hợp Kết quả đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ (6 tháng đầu năm 2021)

14/06/2021

Bản tổng hợp Kết quả đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ (6 tháng đầu năm 2021)

Xem báo cáo tại: BC-145.signed