Địa phương

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2021

14/06/2021

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng

Xem báo cáo tại: BC-149.signed