Địa phương

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2021

14/06/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng

Xem báo cáo tại: 146.BC.TTKCXT.signed.signed