Giới thiệu

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thành phố Đà Nẵng

Tên giao dịch quốc tế: DANANG INDUSTRY AND TRADE PROMOTION CENTER
Địa chỉ: 09 Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: +84. 236 3986571 – 2212830
Email: tpc@danang.gov.vndanangtpic@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng có chức năng cung cấp các dịch vụ công và các dịch vụ khác trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại.

Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về xúc tiến thương mại, hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp;

b) Hỗ trợ, tư vấn về hoạt động xúc tiến thương mại. Tổ chức, tham dự hội chợ, triển lãm, hội thảo, hội nghị và các sự kiện xúc tiến thương mại. Hỗ trợ đầu tư phát triển thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Tổ chức các hoạt động liên quan đến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

c) Cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp gồm tư vấn lập dự án quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu, cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng; tư vấn các lĩnh vực về vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; tư vấn lập dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thành lập doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, và các lĩnh vực có liên quan khác. Thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát, thẩm tra kỹ thuật các dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp khác theo quy định của pháp luật;

d) Cung cấp dịch vụ khảo sát, đo lường, đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng. Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Triển khai các biện pháp kiểm toán năng lượng, các giải pháp kỹ thuật, xây dựng, chuyển giao trang thiết bị, công nghệ phục vụ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp;

đ) Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35KV. Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 KV. Thực hiện thẩm tra, các loại hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán, thiết kế cơ sở các công trình điện, điện chiếu sáng và hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình di dời máy móc thiết bị;

e) Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, nghiên cứu, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại;

g) Tổ chức quản lý, khai thác, vận hành Trung tâm Hội chợ triển lãm;

h) Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước và các thông tin khác trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.


Cơ cấu tổ chức:

– Giám đốc: Lê Thanh Hạ

Điện thoại: 84.236.3889475

Di động: 0913.413.094

Email: halt5@danang.gov.vn

– Phó Giám đốc: Bùi Văn Minh

Di động: 0903.575.596

Email: minhbv@danang.gov.vn

 Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Bình

Di động: 0979.642.777

Email: binhnh1@danang.gov.vn

– Phòng Tổ chức – Hành chính

Điện thoại: 84.236.3898165

Trưởng phòng: Hồ Lộc Bình (0982.494.131)

Email: binhhl@danang.gov.vn

– Phòng Xúc tiến Thương mại

Điện thoại: 84.236.3896571 – 84.236.2212830

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Xuân (0914.169.170)

Email: xuanntt@danang.gov.vn

– Phòng Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Điện thoại: 84.236.3889285

Trưởng phòng: Trương Quang Trung (0982.091.096)

Email: trungtq@danang.gov.vn

Ban Quản lý Trung tâm Hội chợ Triển lãm

Điện thoại : 84.236.3699195

Trưởng ban: Phan Xuân Hoàng (0985.001.011)

Email: hoangpx@danang.gov.vn