Tư vấn

Kiểm toán năng lượng tại Khách sạn Novotel

06/11/2019

Trong 2 tháng 10&11/2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng triển khai Kiểm toán năng lượng tại Công Ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn – Khách san Novotel. Theo đó, đội kiểm toán năng lượng của Trung tâm phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Công ty thực hiện đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng thông qua khảo sát, đo lường hệ thống chiller, heat pump, lò hơi, chiếu sáng…
Dựa trên các kết quả đo lường và số liệu quá khứ, đội kiểm toán tổng hợp, xử lý, phân tích và xây dựng Báo cáo kiểm toán năng lượng chi tiết. Ngoài ra, báo cáo sẽ đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho Công ty.

Hình ảnh: Đội kiểm toán kiểm tra hệ thống Heat pump tại Khách sạn Novotel.

Định kỳ 3 năm 1 lần, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm buộc phải thực hiện việc Kiểm toán năng lượng. Trong đó các cơ sở sử dụng năng lượng được yêu cầu báo cáo hiện trạng tiêu thụ năng lượng và công tác thực hiện các giải pháp để tiết kiệm năng lượng.