Trung ương

Luật tiếp cận thông tin truyền thông

28/03/2018

Luật tiếp cận thông tin truyền thông quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Chi tiết về nội dung được đính kèm tại đây.