Địa phương

Nghị quyết 292/NQ-HĐND về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn thành phố năm 2020

19/03/2020

Nghị quyết 292/NQ-HĐND ban hành ngày 13/3/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn thành phố năm 2020

File PDF: 292/NQ-HĐND.signed