Tổ chức XTTM Việt Nam

Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

24/10/2019

Thực hiện phân công của Chính phủ liên quan đến việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương; thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Công Thương nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại được giao chủ trì xây dựng Thông tư của Bộ Công Thương quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương xin giới thiệu toàn văn Dự thảo Thông tư để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. (Dự thảo Thông tư đính kèm).

Ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Phòng Phát triển Năng lực Xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương địa chỉ email: thqg@vietrade.gov.vn.

 (Theo viettrade)