TỔ CHỨC XTTM Tổ chức XTTM Việt Nam

Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Thực hiện phân công của Chính phủ liên quan đến việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương; thực hiện Chương trình xây dựng văn bản…

TỔ CHỨC XTTM Thương vụ Việt Nam tại các nước

TỔ CHỨC XTTM Hiệp hội ngành nghề