Địa phương

Thông báo về việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, trực thuộc Sở Công Thương năm 2021

Đăng ngày: 13/10/2021

Thực hiện Quyết định số 397/QĐ-SNV ngày 08/10/2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, trực thuộc Sở Công Thương năm 2021. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm…

Xem tiếp

Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày: 14/06/2021

Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2021 Xem báo cáo tại: BC-135.signed

Xem tiếp

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày: 14/06/2021

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 Xem báo cáo tại: 140.BC.TTKCXT.signed.signed

Xem tiếp

Báo cáo Bản tổng hợp Kết quả đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ (6 tháng đầu năm 2021)

Đăng ngày: 14/06/2021

Bản tổng hợp Kết quả đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ (6 tháng đầu năm 2021) Xem báo cáo tại: BC-145.signed

Xem tiếp

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày: 14/06/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng Xem báo cáo tại: 146.BC.TTKCXT.signed.signed

Xem tiếp

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021

Đăng ngày: 14/06/2021

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng Xem báo cáo tại: 148.BC.TTKCXT.signed.signed

Xem tiếp

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2021

Đăng ngày: 14/06/2021

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng Xem báo cáo tại: BC-149.signed

Xem tiếp

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày: 14/06/2021

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng. Nội dung báo cáo: 150.BC.TTKCXT.signed.signed

Xem tiếp

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng

Đăng ngày: 28/05/2021

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng Đính kèm văn bản: 127.BC.TTKCXT ngày 25/5/2021

Xem tiếp

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 5 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

Đăng ngày: 28/05/2021

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 5 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng Đính kèm văn bản: 131.BC.TTKCXT ngày 28/5/2021

Xem tiếp